Zoekresultaten

Er zijn 18 resultaten gevonden.

Sortering:

 • (16 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1873-1874 01 mei 1874 worden gedrukt en rondgedeeld. 4°. een adres van do Hoof'dcommissio van het Neder-landsch Schoolverbond, houdonde adhaesie aan het voorstel van den heer van Houten betrokkelijk den kinderarbeid. Dit adres zal worden verzonden naar de Commissie voor de
 • (20 pagina's)
  Handelingen Eerste Kamer 1873-1874 30 juni 1874 verkrijgen , moet men beperking van iederen kinderarbeid in verband met leerpligt bovorderen. Ik zeg met de Staatscommissie , » dat de fabriekarbeiders niet lager staan dan de andere arbeidors, dat in de groote fabrieken de kinderen vergelijkenderwijze het
 • (18 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1873-1874 29 april 1874 formuleren, dan vangt de moeijelykheid aan. Die moeijelijkheid is gelegen in de onbestemdheid van het onderwerp : kinderarbeid ! Hoe lang is de mensch een kind? Jörg, een vrygevig arts die in het begin dezer eeuw leefde, een Duitscher, verdeelt deu
 • (18 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1873-1874 30 april 1874 Zijn er nu van de inmenging van den Staat, wat betreft de regeling van den kinderarbeid .schadelijke gevolgon te wachten? Wordt bijv. de mededinging van onze nijver-heid met de buitenlandsche — en do nijverheid heeft regt dat men hare belangen niet over
 • (18 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1873-1874 04 mei 1874 vasten grondslag. In art. 1 verbod van kinderarbeid , in artt. 2 en 3 repeling. Het zweeft derhalve tusschen het rationele En-gelsche stelsel en het radicale van hot Werkliedenverbond. In art. 1 wordt de leeftijd van twaalf jaren aangenomen. Waarom
 • (3 pagina's)
  Handelingen Eerste Kamer 1873-1874 27 juni 1874 kinder-arbeid gcone nadcelige gevolgen oplevert voor hunne physieke en morele opleiding en betreuren dat niet is vetpligtend gesteld hot schoolgaan dor kinderen beneden twaalf jaar, daar in don tijd dat die kindoren niet be-hoeven te werken, ondanks don
 • (16 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1873-1874 02 mei 1874 gedaan door enkele fabrikanten. Waar-om zullen wij nu niet oenvoudig dien kinderarbeid verbie» don ? Waar toch de Staat leed kan beletten is dit geen pligt, on moot de wetgever hier niet medewerken? Nu weet ik wat het lijden van jonge kinderen in
 • (13 pagina's)
  Handelingen Eerste Kamer 1873-1874 01 juli 1874 Hij weet toch ook wel dat kinderarbeid en werk van volwassenen van elkander onderscheiden is, en dat in geen De notulen van het verhandelde in de vorige zitting worden gelezen en goedgekeurd. Bijblad van de Nederlandsche Staats-Courant. — 1873—1874. I.
 • (18 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1873-1874 05 mei 1874 maar wel om eene grens te stellen beneden welke de kinder-arbeid op zich zelf als misbruik dient gequalificeerd te worden. Om te blijvon bij hetgeen de heer Mackay het laatst heeft aangevoerd, het voorbeeld van de glasfabri-kanten. Deze industrie lijdt
 • (18 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1873-1874 23 september 1873 kinderarbeid in te grijpen; wij hooren het in de bewering, dat noch de industrie, noch de landbouw bij ons de hulp van kindoren beneden 12 jaren kunnen missen. Ziedaar een hoogst bedenkelijk gevolg van de vermeer-doring van den prijs der eerste levensbehoeften.

 

Verfijn zoekopdracht

Kamer: Vergaderjaar:
van tot
Document type: