Zoekresultaten

Er zijn 11 resultaten gevonden.

Sortering:

 • (2 pagina's)
  Kamerstuk Tweede Kamer 1952-1953 kamerstuknummer 2896 ondernummer 5, VOORLOPIG VERSLAG Wijziging van hoofdstuk V der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952 waarop de maatregelen van een zo kostbaar aanleggen en inrichten van een centraal duplicatcnarchiefregister, een z.g. ,,schaduwregis-ter", buiten medeweten van de Volksvertegenwoordiging is tot stand gebracht. Gaarne zou dit lid dan ook vernemen,
 • (1 pagina)
  Aanhangsel Tweede Kamer 1951-1952 nummer 145 bevolkingsregisters. (Zie Aanhangsel Tweede Kamer, Zitting 1951—1952, blz. 167.) I. Is het de Minister bekend, dat bij een groot aantal gemeente­besturen ernstige twijfel bestaat of de inrichting van een z.g. schaduw-register van de archieven der bevolkingsregisters de
 • (2 pagina's)
  Aanhangsel Tweede Kamer 1951-1952 nummer 146 bevolkingsregisters. (Zie Aanhangsel Tweede Kamer, Zitting 1951—1952, blz. 167.) I. Is het de Minister bekend, dat bij een groot aantal gemeente­besturen ernstige twijfel bestaat of de inrichting van een z.g. schaduw-register van de archieven der bevolkingsregisters de
 • (62 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer OCV / UCV 1988-1989 23 januari 1989 het andere amendement kost 80 mensen meer. In de richting van de heer Van Dis merk ik het volgende op. Zoals hij weet, hebben wij bij de belastingen een schaduwregister van de bevol-kingsboekhouding. In de grootste steden is die minder betrouwbaar dan
 • (56 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1952-1953 18 december 1952 waarvoor ik in het bij-zonder een lans zou willen breken, is een veel ruimere voor-ziening met werkobjecten. Wij hebben nu tijdelijk een opgaan-de lijn door de aanleg van het schaduwregister voor de be-volkingsadministratie. Wanneer dit werk gereed is,
 • (71 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1983-1984 10 november 1983 centraal kaartregister is het schaduw-register van de burgerlijke stand bij de belastingdienst. Daarbij moeten in ogenschouw worden genomen de eveneens met hoge prioriteit in ontwikkeling zijnde systemen voor de vennootschapsbe-lasting en voor de
 • (67 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1983-1984 22 november 1983 automatisering van het centrale kaartregister -het schaduwregister van de burgerlijke stand -van de belastingdienst. Ik vergat nog te melden, dat de eigenlijke burgerlijke stand op dit ogenblik ook nog niet is geautomati-seerd. Binnenlandse Zaken is met dit
 • (2 pagina's)
  Kamerstuk Tweede Kamer 1952-1953 kamerstuknummer 2896 ondernummer 6, MEMORIE VAN ANTWOORD Wijziging van hoofdstuk V der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952 alleszins redelijke staat worden teruggebracht, in een gemeente heeft het archief-register echter zodanig geleden, dat het schaduwregister daar-voor in de plaats is gesteld. Het is de ondergetekende niet mogelijk in te gaan op die vragen, welke betrekking
 • (3 pagina's)
  Kamerstuk Tweede Kamer 1952-1953 kamerstuknummer 2896 ondernummer 4, BIJLAGEN BIJ DE MEMORIE VAN TOELICHTING Wijziging van hoofdstuk V der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952 familie-relaties, etc; b. voor het verifiëren en completeren der persoonsregisters. De commissie merkt hierbij op, dat de onder a genoemde functie van het schaduwregister niet primair gericht is op het vindbaar maken van de personen voor wie een schaduw-archief-blad
 • (17 pagina's)
  Kamerstuk Tweede Kamer 1988-1989 kamerstuknummer 19512 ondernummer 14, VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Voortgang project Gemeentelijke Bevolkingsadministratie belastingdienst en dat de Wet GBA daartegen voldoende garanties moet bevatten. Is het een reële mogelijkheid om een en ander straks in elkaar te schuiven? Het gerucht gaat dat het CBS voornemens is een geanonimiseerd schaduwregister aan te leggen. Zo dreigt

 

Verfijn zoekopdracht

Kamer: Vergaderjaar:
van tot
Document type: