Zoekresultaten

Er zijn 158 resultaten gevonden.

Sortering:

 • (6 pagina's)
  Handelingen Eerste Kamer 1912-1913 31 maart 1913 onderzoeken de volgende wetsontwerpen: Radenwet (56 van de zitting 1911/1912); Invaliditeitswet (58); nadere aanvulling ea wijziging van de Landweerwet (Staatsblad J901, n". 180), enz. (23); regeling van de verplichtingen ten aanzien van den land-storm
 • (26 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1911-1912 02 juli 1912 Beraadslaging over art. 111, luidende: Artikel 114. Titel, in iroriiiiiK (1) Deze wet kan worden aangehaald treding. onder den titel van „Radenwet". (2) Zij treedt in werking op een nader door Ons te be-palen tijdstip., waarop een amendement is voorgesteld
 • (20 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1911-1912 07 juni 1912 rechtstoestand der Vrouw in Nederland. Adressant verzoekt aanneming van het amende-ment van den heer Patijn op art. 3 der Radenwet, strekken-de om de dienstboden — waaronder zich, naar adressant mededeelt, 157 000 vrouwelijke bevinden — in de Ziektewet te
 • (22 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1911-1912 18 juni 1912 2756 97ste VERGADERING. — 18 JUNI 1912. 56. Ontwerp -Radenwet. (Nolcns c. a.) 'Aan de orde is de behandeling van de wetsontwerpen tot regeling Tan de nrbcidersverzeKering (56). I. Ontwerp-Radenwet. De heer Noleng, voorzitter van do Commissie van
 • (26 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1911-1912 26 juni 1912 2909 102de VERGADERING. — 26 JUNI 1912. 56, Ontwerp -Radenwet. (Tewstra.) Voor hebben gestemd de heeren ter Laan, Vliegen, Duys, Schaper, Patijn, Troelstra, Teenstra, van Foreest, Eland, Verhey, Helsdingen, de Beaufort, de Jong (Hoorn), de Jongh
 • (24 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1911-1912 13 juni 1912 byzondere kassen. Dat zij een geheel ander stelsel bevatten is reeds voldoende hieruit gebleken, dat door aanneming van enkele artikelen, waarop de amendementen van den heer de Savornin Lohman betrekking hebben, de geheele Radenwet zou vervallen en wat de
 • (36 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1911-1912 14 juni 1912 ingediend, dan had hij de Kamer in veel grooter impasse gebracht, want dan was men intusschen met de Radenwet begonnen, en zou een voorstel om ze naar de afdeelingen te verzenden de Kamer in veel grooter ver-legenheid hebben gebracht. Men zou hem dan met
 • (48 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1911-1912 25 juni 1912 , .. Daarop kan ik van den Minister — dit weet ik reeds brj voorbaat — geen bevredigend antwoord krijgen. De Minister zal mij steeds moeten vertellen, dat de grenzen van f2,50 en f 5 gekozen zijn niet op grond van de Radenwet, maar op grond van de
 • (8 pagina's)
  Handelingen Tweede Kamer 1910-1911 07 februari 1911 Handel, omtrent de voornaamste wijzi­gingen welke de Ongevallenwet 1901 zal moeten ondergaan in verband met de ontwerpen Radenwet en Ziektewet, van het bestuur der Vereenigiug van Nederlandsche werkgevers; een, van de Koloniale Staten van Suriname, in zake
 • (1 pagina)
  Handelingen Verenigde Vergadering 1913-1914 16 september 1913 genoten van eene instelling vim weldadigheid, kan in den loop van deze zitting worden te gemoet gezien. Wetsontwerpen tot vereenvoudiging van de Invaliditeits-wet en de Radenwet, alsmede tot het toekennen van een recht ook op geneeskundige hulp aan de

 

Verfijn zoekopdracht

Kamer: Vergaderjaar:
van tot
Document type: