Thema's

Om een ingang te bieden in het complexe Handelingen materiaal voor mensen die daarmee nog niet erg bekend zijn, is een aantal thema's geselecteerd. Elk thema bestaat uit een beknopte beschrijving van een spraakmakende gebeurtenis met daarbij een aantal links naar Kamerverslagen, Kamerstukken en/of Kamervragen waarin dat thema behandeld wordt.

De thema's zijn geselecteerd omdat zij opzienbarende onderwerpen waren. De lijst van thema's is niet volledig, maar een beperkte selectie uit talloze mogelijke onderwerpen. De samenstellers hebben geprobeerd een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gebeurtenissen te geven en elke politieke stellingname te vermijden.

Overzicht van de thema's

Maak kennis met de parlementaire documenten via enkele spraakmakende thema's:

Europa

Het is geen mooi verdrag. De regering vergelijkt het met een boek, maar het leest niet als de nieuwste roman van Harry Mulisch. De Stichting burgermanskunde noemt het verdrag een ui, maar het smaakt niet naar een gerecht van Paul Bocuse. Laten we het maar houden op H.W. Sandberg in Het Parool: ‘Het verdrag is te ingewikkeld, te technisch, te onduidelijk en bovendien onmenselijk van omvang.

Europa

               

Mensenrechten

Bij de Memorie van Beantwoording is eene Nota van Wijzigingen gevoegd, volgens welke de slavernij niet zal afgeschaft worden op 1 Julij, maar op 1 October 1863. Ik wenschte van den Minister te mogen vernemen in hoe ver dat oogenblik van hervatte werkzaamheden na den regentijd, die gewoonlijk in Augustus ophoudt, daartoe geschikt is. De Regering meende vroeger dat 1 Julij daarom een gunstig tijdstip was, omdat alsdan de eigenaars de werkkrachten minder noodig hebben.

Mensenrechten

               

Modernisering

De tijd nadert, ja is reeds daar, dat het electrisch licht zoodanig verdeeld en gesplitst zal kunnen worden, dat het in de huiskamers kan worden gebruikt. Welnu, de vindingsgeest en het genie der menschen zal weder een nieuw middel om dat te meten ontdekken en in de huizen brengen, en zult gij dan weder, omdat het in uwe bekrompen opvatting niet aan de eischen van een meet-of weegwerktuig voldoet, er u tegen verzetten?

Modernisering

               

Politieke geschiedenis van Nederland

Maar daar is hier in ons land een sterk gegroeide en steeds sterker groeiende beweging van een deel van het volk, dat tegen alle economische verdrukking in, tegen den druk van armoede en van ontbering, tegen het onmondig houden op politiek gebied, lange en lange jaren, tegen de overmacht van patroons en werkgevers, heeft moeten voeren een harden strijd.

Politieke geschiedenis van Nederland

               

De strijd tegen het water

Ik vraag het woord om te verklaren, dat ik het woord niet zal voeren. Deze geheele discussie valt mij na het verhandelde van dezen morgen als koud water op het lijf, en ik moet bekennen, dat ik op het voeren van deze beraadslaging niet ben voorbereid. Ik ben in deze Kamer een voorstander van de rivierverbetering geweest. De ondervinding moet nu natuurlijk bewijzen, of die verbetering beantwoordt aan het doel, of er ook nadeelen aan verbonden zijn in oogenblikken van ijsverstopping en gevaar, gelijk wij dezen winter hebben gehad.

De strijd tegen het water

               

Verzuiling en ontzuiling

Mijnheer de Voorzitter! De heer Schmelzer kan nu wel zeggen: Dat heb ik niet zo bedoeld en dat moet u niet zo opvatten, maar een kind in de politiek weet, dat zo’n motie voor een kabinet, dat zichzelf respecteert, volstrekt onaanvaardbaar is. Dit kabinet zou geen knip voor zijn neus waard zijn, als het deze twijfel op zich liet zitten en deze motie niet in haar ware betekenis zou onderkennen.

Verzuiling en ontzuiling