Kamerstuk Eerste Kamer 1994-1995 kamerstuknummer 23486 ondernummer 38b Herdruk

Wijziging van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, de Wet op het basisonderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 ten behoeve van een betere toerusting van het basisonderwijs met capaciteiten en faciliteiten van (delen van) het speciaal onderwijs (Weer samen naar school)

Ga naar pagina