Handelingen Eerste Kamer 1918-1919 10 juli 1919

Ga naar pagina


SluitBiografie

J.J.G. baron van Voorst tot Voorst

Fors gebouwde katholieke generaal, met grote witte knevel, uit een Gelders adellijk geslacht, die in vol ornaat de Eerste Kamer voorzat. Beminnelijke, hoffelijke figuur uit een familie die vele officieren voortbracht. Hijzelf was dat liefst 60 jaar. In 1908 door Zuid-Holland tot senator gekozen en in 1914 door het liberale kabinet-Cort van der Linden tot Eerste Kamervoorzitter benoemd. Vervulde zijn ambt met grote nauwgezetheid en trouw, en ook met een zekere ijdele trots. Leeft in de herinnering ook voort vanwege typische versprekingen. Zo sprak hij eens van 'onze fourier' in plaats van 'onze griffier'. Bleef na zijn aftreden als Kamervoorzitter nog twee jaar 'gewoon' lid.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

D. van Embden

Amsterdamse hoogleraar economie die in het interbellum de vrijzinnig-democratische fractie in de Eerste Kamer leidde. In zijn partij één van de voornaamste antimilitaristische woordvoerders. Bleef vasthouden aan het ontwapeningsstreven, ook nadat zijn partij dat standpunt al prijs had gegeven. Zijn opvatting was gebaseerd op religieuze motieven (hij was remonstrants). Als economisch deskundige debatteerde hij in de Eerste Kamer regelmatig met onder meer Wibaut over socialisatie. Bescheiden en begaafde wetenschapper, met grote muzikale en literaire belangstelling.

Lees door bij PDC