VERSLAG 1939.

239

Hoofdstuk P, afd. II.

240

b. Constructie en bruggenbouiv.

Tot de voornaamste ontwerpen, welke in het verslagjaar ge­reed kwamen, behoort een brug van 99 M. theoretische wijdte voor het kunstwerk 639 van den Atjeh-spoorweg. Begonnen werd met het verbeteren van de bruggen van den Atjeh-spoorweg.

c.

Personeel.

Bij het bedrijf der staatsspoor­en

tramwegen in de Buiten­gewesten waren einde 1928 8950 ambtenaren en beambten in dienst. In de werkplaatsen te Padang,( Palembang, Tandjoeng­karang en Sigü waren per dag gemiddeld 1025 werklieden werk­zaam.

EXPLOITATIE-UITKOMSTEN.

a. Staatsspoorwcgcn

lste en 2de klasse op Java.

1°. Spoorwegen lste en 2de klasse

(hoofdlijn).

Lengte in bedrijf. De lengte van de hoofdlijn op Java met een spoorwijdte van 1,067 M. bedraagt 2251 K.M., waarvan 200 K.M. in dubbelspoor ligt, terwijl 41 K.M. in electrische exploitatie is.

Vervoermiddelen.

Einde 1928 bestond het rollend materieel van de hoofdlijn op Java uit 553 stoomlocomotieven, 15 electri­sche locomotieven (waaronder 2 accu-locomotieven), 1707 rij­tuigen, 23 motorrijtuigen met 23 volgrijtuigen en 14 713 wagens, tegen 534 stoomlocomotieven, 9 electrische locomotieven (waar­onder 2 accu-locomotieven), 1707 rijtuigen, 20 motorrijtuigen met 20 volgrijtuigen en 14 75.1 wagens op het einde van 1927. In 1928 werden verbruikt 307 287 ton steenkolen (waaronder 87 244 ton briketten) en 44 230 ton djatibrandhout, tegen '274 584 ton steenkolen (waaronder 92 636 ton briketten), 46 479 ton djatibrandhout en 2444 K.G. residu in 1927.

Uitkomsten van het vervoer.

De ontvangsten van de hoofd­lijn op Java bedroegen in 1928 f 67 342 696, tegen f 64 755 825 (verbeterd cijfer) in 1927, dus f 2 586 871 of 3,99% meer dan in 1927. De opbrengst van het reizigersverkeer daalde van f 20 050 417 (verbeterd cijfer) in 1927 tot f 18 954 497 in 1928, derhalve met f 1 095 920 of 5,46%. De opbrengst van het ijl­en vracht goederenvervoer in 1928 bedroeg f 43 065 684 en in 1927 (verbeterd cijfer) f 39 547 006, zoodat de toeneming f 3 518 618 of 8,9% bedroeg. De exploitatie-uitgaven bedroegen in 1928 f 39 051 382, tegen f 38 398 956 (verbeterd cijfer) in 1927, dus f 652 426 of 1,70% meer, zoodat het bruto-overschot steeg van f 26 356 869 (ver­beterd cijfer) in 1927 tot f 28 291 314 in 1928, dus met f 1 931 445 of 7,34%.

2°. Spoorwegen 2de klasse

(zijlijnen).

Lengte in bedrijf. De lengte van de spoorwegen 2de klasse (zijlijnen) met normaalspoor (1,067 M.) bedraagt 551 K.M. De lengte van de zijlijnen met smalspoor (0,60 M.) Krawang— Lamaran—Bengasdengklok/Wadas en Tjikampek—Tjilamaja/ Wadaa bedraagt 79 K.M., terwijl de lengte van de smalsporige zijlijn Bambipoedji—Balong—Poeger/Amboeloe in Oost-Java 41 K.M. bedraagt. Op 1 Juni 1928 is de normaalsporige lijn Loemadjang—Toe­toel opengesteld voor het algemeen verkeer en op 1 November 1928 het lijngedeelte Toetoel—Balong, zoodat de geheele lijn Loemadjang—Balong in exploitatie genomen is, voorloopig met een maximum snelheid van 30 K.M. per uur. Met ingang van 1 Mei 1928 werd, in verband mot de auto­eojieurrentie, de maximum troinsnelheid op de Klakah—Pasi­rian-lijn verhoogd van 30 tot 45 K.M. per uur. De autodiensten op Java werden in 1928 onderhouden over een wegennet van 134 K.M.

Vervoermiddelen.

Het rollend materieel van de zijlijnen be­stond einde 1928 uit 68 locomotieven, 247 rijtuigen en 79 wagens bi| de normaalspoorwegen en 24 locomotieven, 85 rijtuigen en 203 wagens bij de smalspoorwegen. Bij de autodiensten op Java waren einde 1928 aanwezig 2 per­sonenwagens en 17 vrachtwagens en autobussen.

Uitkomsten van het vervoer.

De ontvangsten over 1928 be­droegen f 3 416 937, tegen f 3 204 034 (verbeterd cijfer) in 1927. De exploitatie-uitgaven beliepen in 1928 f 2 369 677, tegen f 2 322 058 (verbeterd cijfer) in 1927.

h. Staatsspoorwcgcn

2de klasse in de

Buitengewesten.

1°. Staatsspoorwvgen

ter Sumatra's

Westkust.

Lengte in bedrijf. De lengte van de lijnen van de staats­spoorwegen ter Sumatra's Wesfkust met een normaalspoorwijdte van 1,067 M. bedroeg 284 K.M., waarvan 36 K.M. tandrad­baan, terwijl de Landsautomobieldienst in de gewesten Suma­tra's Westkust, Tapanoeli en Oostkust van Sumatra in 1928 onderhouden werd over een wegennet van 756 K.M.

Vervoermiddelen.

Bij het einde van 1928 bestond het rollend materieel uit 96 locomotieven (waarvan 58 tandrad­en

38 adhaesie-locomotieven), 129 rijtuigen en 1127 goederenwagens, tegen 92 locomotieven, 129 rijtuigen en 1110 goederenwagens einde 1927. Bij den automobieldienst ter Sumatra's Westkust waren einde 1928 aanwezig 6 personen­en

38 vrachtwagens, tegen 5 personen­en

39 vrachtwagens einde 1927.

Uitkomsten van het vervoer.

De ontvangsten van de staats­spoorwegen ter Sumatra's Westkust met nevenbedrijf en auto­diensten bedroegen over 1928 f 4 676 147, tegen f 4 906 761 in. 1927, dus f 230 614 of 4,70% minder. De uitgaven bedroegen over 1928 f 3 493 212 en over 1927 f 3 397 100; zij stegen dus met f96 112 of 2,83%. Het bruto-overschot, ad f 1 509 661 in 1927, verminderde tot f 1 182 935 in 1928, hetgeen dus eene daling aanwijst van f326 726 of 21,64%. 2°.

Zuid-Sumatra-staatsspoorwegcn.

Lengte in bedrijf. De lengte van de Zuid-Sumatra-staats­spoorwegen met eene spoorwijdte van 1,067 M., inclusief de zijlijnen Garoentang—Teloekbetoeng (4 K.M.), Praboemoelih— Tandjoengenim (87 K.M.) en Moearaénim—Lahat (39 K.M.) bedroeg 530 K.M'., terwijl de autodiensten in de residentiën Palembang en Benkoelen in 1928 onderhouden werden over een wegennet van 503 K.M.

Vervoermiddelen.

Het rollend materieel van de Zuid-Suma­tra-staatsspoorwegen bestond einde 1928 uit 65 locomotieven, 121 rijtuigen en 1099 wagens, tegen 59 locomotieven, 115 rij­tuigen en 1031 wagens in 1927, terwijl bij de autodiensten in de I residentiën Palembang en Benkoelen einde 1928 aanwezig waren 5 personen­en

43 vrachtwagens, tegen 9 personen­en

73 vrachtwagens einde 1927.

Uitkomsten van het vervoer.

De ontvangsten van de Zuid­Sumatra-staatsspoorwegen, inclusief nevenbedrijf en autodien­sten, bedroegen in 1928 f 5 005 694, tegen f 4 580 016 in 1927, dus f 425 678 of 9,29% meer. De exploitatie-uitgaven beliepen in 1928 f 3 270 546 en in 1927 f 3 127 228; zij waren dus in 1928 f 143 318 of 4,58% meer. Het bruto overschot bedroeg in 1928 f 1 735 148, dus f 282 360 of 18,69% meer dan in 1927. 3".

Atjch-spoor.

Lengte in bedrijf. De lengte van de spoorlijn met eene spoorwijdte van 0,75 M. bedroeg einde 1928 520 K.M.

Vcrvoermiddelen.

Het rollend materieel bestond einde 1928 uit 62 locomotieven, 156 rijtuigen en 1204 wagens, tegen 62 locomotieven, 156 rijtuigen en 1204 wagens einde 1927.

Uitkomsten van het vervoer.

De ontvangsten van de Atjeh­spoor bedroegen over 1928 f 2 479 889, zijnde f 81 121 of 3,38% meer dan in 1927. De exploitatie-uitgaven waren in 1928 f 1 741 167 tegen f 1 631 703 in 1927, dus f 109 404 of 6,71% meer, terwijl het bruto-overschot over 1928, ad f738 722, met f 28 343 of 3,69% daalde ten opzichte van dat van 1927.

4°.

Zuid-C'elebcs-spoor.

Lengte in bedrijf. De lengte van deze lijn met eene normale spoorwijdte van 1,067 M. bedraagt 47 K.M.