42

5de Vergadering

Verslagen uitgebracht door commissiën

Voorzitter mr H. Th. Vrouenraets, te Heerlen: jhr mr W. H. de Savor-nin I.ohman. te Amersfoort; jhr mr A. van Rijckevorsel van Kessel, te Eindhoven: mr A. J. de Bruyn, te 's-Gravenhage; jhr mr L. Wichers. te 's-Gravenhage: mr G. L. A. Niessen, te Arnhem: mr W. Aantjes, te Bleskensgraaf; mr A. D. Hans, te Assen. De namen van deze adressanten zijn voor zover moge-lijk reeds geplaatst op een lijst van sollicitanten:

16°. vier verklaringen van adhaesie aan het adres van het Propaganda-Comitc Drinkwatervoorziening Gelderland, betref-fende de noodtoestand, welke heerst in de Betuwe en in het Land van Maas en Waal op het gebied van de watervoorzie-ning. van: de raden der gemeenten Beusichem, Druten, Neede en Waar-denburg. Deze stukken zullen worden nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden;

17°. een schrijven van de Secretaris-Generaal van de Union Europeen ne des Fédéralistes, te Parijs, ten geleide van een af-druk van de tekst van een memorandum over het Saarpro-bleem. Deze stukken zullen worden nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden;

18°. een schrijven van A. R. Schurer, te Ootmarsum, in verband met een onlangs in Frankrijk plaats gehad hebbende drijfjacht. Dit stuk zal worden nedergelegd ter griffie, ter kennis-neming door de leden:

19°. een schrijven van mevrouw E. Boelman—Hoogvelt, te Manokwari. ten geleide van een afschrift van haar aan de Minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen gezonden adres, houdende verzoek om toekenning van onderstand wegens langdurige dienst. Deze stukken zullen worden nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden;

. 20". afschrift van het schrijven van drs C. J. Nadort, te, Bandjermasin, aan de Garantiewetcommissie. betreffende toe-passing van de Garantiewet. Dit stuk zal worden nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden;

21°. de volgende boek-en drukwerken: van de Minister van Justitie, het verslag van de Commissie inzake herziening van de Auteurswet 1912; van de Minister van Financiën, het overzicht van de sterkte van het Rijkspersoneel per ultimo September 1952: van de Minister van Verkeer en Waterstaat, het Jaarverslag van het Staatsbedrijf der P.T.T. over 1951; van de Minister van Economische Zaken, het jaarverslag 1951 van de N.V. Breedband te Umuiden: van de Minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen: a. het verslag van de Surinaamsche Bank over het jaar 1950; b. Bulletin no. 2 van de zesde jaargang van de Caraïbische Commissie: van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, het verslag over het jaar 1951: van het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers, het verslag van een door het Verbond op 17 Mei te Utrecht gehou-den congres over het Hoger Onderwijs; van dr ir V. J. P. de Blocq van Kuffeler, een afdruk van een artikel van zijn hand „De provinciale indeling der Usselmeer-polders;

van prof. ir G. H. de Vries Broekman, een vervolg van de tweede druk van de brochure van zijn hand „Beschouwing over staatsinrichting, commercieel economisch stelsel, godsdienst, wereldgebeuren en wereldvrede"; van de bibliotheek van de Rijksuniversiteit van Utrecht, de volgende academische proefschriften: van J. W. H. I.eslie-Miller „Het economisch aspect van het Nieuw-Guinea probleem; van C. Bronkhorst „Overmacht in het Strafrecht".

Deze bock-en drukwerken zullen worden geplaatst in de boekerij der Kamer.

De Voorzitter: Voorts deel ik aan de Kamer mede, dat de verslagen gereed zijn van: de Commissiën van Rapporteurs voor de wetsontwerpen: Nadere regeling ten aanzien van pensioenen, bedoeld in artikel 92, derde en vierde lid, der Grondwet (2612); Goedkeuring van het op 5 December 1951 te Rome tussen Nederland en Italië gesloten cultureel verdrag (2705);

de Begrotingscommissiën voor de wetsontwerpen:

Vaststelling van de hoofdstukken I, II, II A, VIIA 1, VIIA 2, XIV en de Wet op de Middelen voor het dienstjaar 1953 (2800); Wijziging van Hoofdstuk I der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951 (2804); Wijziging van hoofdstuk VII A 1 der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951 (2806); Vaststelling van de begroting van de ontvangsten en uitgaven van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds voor het dienst-jaar 1953 (2800 A); Vaststelling van de begroting van inkomsten en uitgaven van het Provinciefonds voor het dienstjaar 1953 (2800 E); Vaststelling van de begroting van inkomsten en uitgaven van het Gemeentefonds voor het dienstjaar 1953 (2800 D); Vaststelling van de begroting van het Staatsdrukkerij" en Uit-geverijbedrijf voor het dienstjaar 1953 (2800 G); Vaststelling van de begroting van het Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaar 1953 (2800 I); Wijziging van hoofdstuk IX B der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951 (2546); Wijziging van de begroting van het Staatsvissershavenbedrijf te Umuiden voor het dienstjaar 1951 (2734); Wijziging van de begroting van het Staatsvissershavenbedrijf te Umuiden voor het dienstjaar 1952 (2735); Wijziging van de begroting van het Staatsbedrijf der Poste-rijen, Telegrafie en Telefonie voor het dienstjaar 1950 (2736); Wijziging van hoofdstuk XII der Rijksbegroting voor het dienstjaar Ï951 (2578); Wijziging van hoofdstuk V der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951 (2614); Wijziging van de begroting van het Staatsdrukkerij" en Uit-geverijbedrijf voor het dienstjaar 1951 (2710); Wijziging van de begroting van inkomsten en uitgaven van het provinciefonds voor het dienstjaar 1952 (2722); Wijziging van de begroting van de ontvangsten en de uitgaven van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds voor het dienstjaar 1951 (2802"); Wijziging van hoofdstuk IX A der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952 (Verruiming van de woningvoorraad) (2615); Wijziging van het tiende hoofdstuk der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951 (2737);