Mededeling benoeming rapporteurs over wetsontwerpen — Aann. van wetsontwerpen

3de Vergadering 1 7

Voorzitter Naturalisatie van W. S. Bernstein en 18 anderen (2551); Naturalisatie van F. Assmann en 24 anderen (2559); Naturalisatie van R. Beran en 19 anderen (2571); Naturalisatie van E. W. Beer en 22 anderen (2579); Naturalisatie van W. J. van Appeldorn en 17 anderen (2580); Naturalisatie van I. O. M. Andreae en 21 anderen (2581); Naturalisatie van R. Asch en 20 anderen (2582); Naturalisatie van H. Abbing en 19 anderen (2583); Naturalisatie van C. P. J. Creusen en 6 anderen (2598); Naturalisatie van G. J. van Eeden en 6 anderen (2603); Naturalisatie van A. Ameloh en 18 anderen (2604); Naturalisatie van A. E. Altmann en 19 anderen (2626); Wijziging van hoofdstuk II der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951 (2609); Opheffing van de oude scheepsboekhouding (2093); Wijziging van hoofdstuk VII B der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952 (Liquiditeitsgarantie Export Financiering Maatschappij) (2713); Goedkeuring van het op 27 Mei 1952 te 's-Gravenhage tussen de Regeringen van Nederland, België en Luxemburg gesloten tweede Protocol, bij het op 18 Februari 1950 te 's-Gravenhage gesleten Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot uni-ficatie van accijnzen en van het waarborgrecht (2732).

Ik stel verder aan de Kamer voor — dit in afwijking van artikel 58 van het Reglement van Orde — de vorengenoemde wetsontwerpen nog heden voor openbare behandeling aan de orde te stellen, indien en voor zover daarover aanstonds een blanco Eindverslag dan wel een Eindverslag met opmerkingen en/of vragen van eenvoudige aard zal zijn vastgesteld.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering gaat over in een met gesloten deuren.

De openbare vergadering wordt hervat.

De Voorzitter: Ik deel in de eerste plaats mede, dat de Ka-mer in haar vergadering met gesloten deuren van heden heeft besloten tot afschaffing van het gebruik van de bij de wet facultatief gestelde naamvalsuitgang-n in de van deze Kamer uitgaande stukken.

Voorts deel ik mede, dat de afdelingen hebben benoemd tot rapporteurs voor de wetsontwerpen nos 2576, 2562, 2729 en 2805 de heren De Dreu, Hellema, Sassen en mejuffrouw Tjeenk Willink (tevens voorzitster), en voor de wetsontwerpen nos 2352, 2408, 2535, 2549, 2550, 2551, 2559, 2571, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583. 2598, 2503, 2604, 2626, 2609, 2093, 2713 en 2732 de heren Cammelbeeck, Teulings, Wendelaar (tevens voorzitter) en Molenaar, en dat de eerste afdeling heeft benoemd tot rapporteur voor het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 Februari 1950, Staatsblad K 31, gewijzigd bij de wet van 9 November 1950, Staatsblad K 497 (Wet op de Materiële Oorlogsschaden) de heer Kropman in de plaats van de heer Wijers.

Verder deel ik mede, dat omtrent de volgende wetsontwerpen een blanco Eindverslag of een Eindverslag met opmerkingen en,'of vragen van eenvoudige aard is vastgesteld: nos 2352, 2408, 2535, 2549, 2550, 2551, 2559, 2571. 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2598, 2603, 2604, 2626, 2609, 2093, 2713 en 2732.

Tenslotte deel ik aan de Kamer mede, dal de Ministers van Financiën en van Binnenlandse Zaken verhinderd zijn, de ver-gadering bij te wonen en dat zij bij ce behandeling van de wetsontwerpen, hun Departement betreffende, zullen worden vervangen door de Minister van Justitie.

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp Na(ura-lisatic van Joseph Athmcr; Leo Blumkowski; Balthasar Wil-helm Heinrich Cornelissen; Kurt Erich Adalbert Farulewski: Johan Johannes Hager: Hans Hoppe; Johannus Stephanus Ko-narski; Johann Kraemer; Anton Kranz: Aloert Paul August Kuppel: Wolfgang Louis Otto Gustav Walter Kurre; Gustav Lask; Josef Molitor; Joseph Franz Muller; Karl Heinrich Rath; Henri Reichmann; Marcel Frédéric Schneegans: Heinz Aloys Schonen; Wilhelm August Tackenbcrg: Johann Evange-list Ulrich en Jozef Gerardus Athmer (2352);

(Zie deel 11, 3de verga lering.)

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp Natura-lisatie van Kurt Bernhard Bendrien: Johannes Heinrich Bloch; Hendrik Bohle; Peter Reinhard Dahmen; Alois Ferdinand DUrr: Josef Fonteine: Eugen Richard Hecht; Gtinter Paul Richard Heiden; Paul Otto August Holloerg; Friedrich de Leeuw; Gustav Heinrich Wilhelm Papenholf. Friedrich Wil-helm Rosé; Walter Willy vom Schemm; Kurt Otto Uhl: Joseph Watroba; Ernst Karl Heinrich Wulkan; Friedrich Reinhart Schmidt; Harry Soukop en Marianne L'hl (2408); (Zie deel 11, 3de vergadering.)

Aan de orde is de behandeling van de wetsontwerpen: Naturalisatie van Karl Arzt: Jakob Breuer; Bernhard Busch; Alfred Theodorus van Geertruij: Toni Gingter; Sieglried Her-gershausen; Julius Gustav Kurt Kamper; Gertrud Ingeborg Kauffmann; Antonfn Kriz; Helmut Maleeki; Irma Schlohs: Hermann Sehiitz; Julia Somogyi; Milan Mil.ui Robert Titus; Izraël Leo Waldinger; Alois Johann Wilmsen: Eduard Ale\.m-der Darman; H.ins Harald Edmond Gottiijalpsen; Arnoldus Gerardus Jansen en Evert Berend Riirup (2535); (Zie deel 11, 3de vergadering.)

Naturalisatie van Rosalia Bernbacher: Eugene Johannes Chaf-fart; Karl Chocholka: Georg Frankel: Elisabeth Rosé Galestin, weduwe van Scon Topouzian: Johann Maximilian Heuser; Gabriël Hubert HUgers; Aron Jakobs: Ursula Antonie Jaques; EIze Maria Marijnissen; Hendrik Jacobus Johannes Rotering: Otto Schulvate: Pieter Johannes Vaessen: Arthur Wollinger: Paul Josef Zacharias; Charl Maria Rodolpho Giesen; Antoni Ros; Hermanus Jacobus Schaper: Fernand Charles Chocholka en Maria Margaretha Vaessen (2549); (Zie deel 11, 3de vergadering.)

Naturalisatie van Henderikus Deuling: Joseph Felder; Johann Gerhard Frerikshuis; Richard Keiler; Albert Kuiper: Johannes Hubert Kulle; Mathias Josef Laufen: Hermann Liebegut; Karl Franz Martinu; Wilhelm Pestel: Franz Jakob Rocker: Kurt Leo-degar Sander; Johann Ferdinand August Sandrock: Arthur Scha-de; Joseph Jakob Siemes; Peter Theodor Stops; Franz Heinrich Weber; Friedrich Gerhard Werland; Engelbert Julius Luitpold Johann Maria Feldhaus van Ham; Herman van Slooten: Chris-tian Johannes Deuling; Thomas Deuling; Paida Hermine Frerickhuis en Hermann Liebegut (2550); (Zie deel 11, 3de vergadering.)

Naturalisatie van Walter Simon Bernstein; Henri Joseph Do-vermann: Dagalbert Eigenfeld: Erich Hopp; Klaus Harry Ger-hard Karl Georg Koch; Luise Liffmann; Hertha Alice Muller: Eduard Frans Adolf Penkala: Jakob Romano Polo: Elisabeth Marie Posselt; Willy Ravenschlag: Jacob Samsonowski; Maria