Ve! 211

795

Eerste

Kamer

49ste VEBGADEBING. — 26 JUNI 1947. Behandeling en aannem ing van wetsontwerpen.

'

(Voorzitter) Aan de orde ia de behandeling van de wetsontwerpen: Wijziging van artikel 7 van het Besluit op de Bijzondere Gerechtshoven (404); Verwijdering uit de wetgeving van bezettlngsmaatregelen van wetgevenden aard (Yn'et bezetthigsniaati'egaïen I) (410).

Deze wetsontwerpen worden achtereenvolgens zonder beraad­slaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling v.an het wetsontwerp: Naturalisatie van: Johannes August; Elisabeth Baumann; Hans Ludwig Cohn ; Juditli Elisabeth Gerhardina van Delden, weduwe van Marius Franz Philip Wallcr Zeper; Kurt Fromna ; Marie Johanna Stibbe, gescheiden ecbtgenooto van Bichard Hartzer, eerder gescheiden echtgenoote van Johann Josef Her­manns; Josepli Wilhelm Abels; Bernhard Josêf Aretz; Martin Bloch ; Johan Hendrik Brandts ; Laurens Hubert Cüppers ; Dirk Gustaaf Drager; Hans Paul Drager; Johannes Gerardus lü­chardus Eckermann; Gerard Osval Hack; Paul Nicolsky; Carl Heinz Pappenheim; Imre Tarnóczy; Jan Tuitjer en Per Westedt (377).

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, de beraadslaging over dit wetsontwerp en de beraadslaging over de wetsont­werpen nos. 378 en 381 gezamenlijk te houden. .

Daartoe wordt besloten.

Mitsdien is tevens aan de orde do behandeling van Je wets­ontwerpen : Naturalisatie van: Maria Arians; Juan Absalam Aziria; Napoleon Lajos Alfonz Huiler; Hermann Heinrich Kersten; Georg Heinrich Stern Hanf; Ivo Johan Aadahl; Hans Abraham Alkan; Johan Hendrik Fiegen; Fritz Horn ; Franciscus Johan­nes Lensing; Kurt Levi; Johan Joseph Obstetar; Hartog Polak; Walter Georg Bothbarth; Hermann Joseph Schaefer; Johannes Szalata; Jan Hendrik Visschcr; Antoon Woppen; Arnold Joseph Paul Maria Zillikens en Heinrich Zuketto (378) ;

Naturalisatie van: Oskar Gerard Karel .Angermille; Maria Elisabeth Covens, weduwe van Frederik van Campen; Helena Elise Kasten; Henriëtte Jacoba Ketjen, weduwe van Paul Kobert Gustav Gloge; Marinus Lantau; Franziska Martin; Gezina Elizabeth Maria van der Wiel, weduwe van Johann Heinrich Bernhard Wieche; Alouisius de Bouvré; VVilli Maria Brüggemann; Hermann Heinrich Kolmer ; Ernst Arnold Bosen­feld; Hubert Boutheut; Joseph Boutheut; Günter Ewald Friedrich Seckel; Wouter Johannes Skularikis; Frederik Frans Jan Taylor; Alphonsus Vanhyfte ; Ario Jacobus Vogelaar; Bolt' Helmut Wartensleben ; Louis Antonius Waumans en Hendricus Bernhard Wieche (381).

Deze wetsontwerpen worden achtereenvolgens zonder beraad­slaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp:

Naturalisatie van: Etel Alexovils; Julianna Bikfalvi; Gerhard Flint; Henrik Theodoor Gösta Kaspersen; Leonhard Balthasar Kluppel; Amalic Penzkofer; Zoltan Szókely; Margaretha Catharina van der Zee, weduwe, van Wilhelm Balg; Pieter Joseph Baron; Johann Bernard Dahlkamp; Thcodorus Wil­helmus Eusterbrock ; Frans Grünfeld ; Jan Himmelreich ; Leonard Joseph Maubach : Adrianus Cornelis Peeters; Willem Jozef Plum ; Friedrich Wilhelm Peisz ; Herbert Manfred Roth­barth; Gerrit Dietrich Scheper; Kurt Alfred Warschauer (395).

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, de beraadslaging over dit wetsontwerp en de beraadslaging over de wetsontwer­pen nos. 396, 397, 399, 417 en 418 gezamenlijk te houden. Daartoe wordt besloten.

Handelingen der Staten-GeoeraaL — 1946—194-7. — I.

(Voorzitter e. a.)

Mitsdien is tevens aan de orde de behandeling van de wets­ontwerpen : Naturalisatie van: Emile Jean Hubert Bertin; Jaeoba de Bru'jn, gescheiden echtg noote van Arthur ïimni; Antonio Balda are Giorgi; AlettaFredcrika Karsveldt,

leiden echt­genoote van Gustav Heinemann; Albert Philip Hirsch; Ernö Mann; Jan Jozef Fuchs; Fri

i Goossens; Hermann Hein­rich Alfred Hankamp; Christiaan Oscar Jensen; Theodor Kauf­feld; Jacob Kromeich; Joseph Jean Lausberg; Johann Gasper Alberl Merse; Johannes Nueman; Thoma Petri au; Gerhard Rötgers; Emanuel Franciscus Schelstraete; Ernst Wilhelm Gustav Seutter; Johann Anton Volkers; Thomas Petrescu; Liema Sidonia Emerentia Schelstraete (396); Naturalisatie van: Candido Alvarez Garrido; József Gutlohn; Johannes Marinus Metzger; Wilhelm Bernhard Adolf i: e­ner; Jitske Tuininga, weduwe van Alfred Simon : Theodoor Jo­seph Weemaes; Karel Hendrik Bodart; Jacob Frederik D> is­ting; Johann Joseph Fiegen; Jacobus Hendricus Haas; Nicolaas Hendrik Heynen; Bernard Hermann Koert; Peter Köpping; Hubert Arnold van Lümich; Heinrich Wilhelm Optenhövel; Willem Frederik Jacob Pollen; Willem Rehnsch; Arnold Gen rd Schmitz; Bernard Heinrich Tieck; August Friedrich Jos ph Wolf (237) ; Naturalisatie van: Johannes Stephanus Antonius Baileij; Maria Josephina Berzen; Hugo Albertus Marie Bischoff; ­Marie Eugéuie Chazal; Marie Joséphine Gabrielle Chazal; Francois Denoose; Bichard Keblusek; Lajos L&szló; Leendert Johan OnnoLint; Augusta Charlotte Pulvers; Eugen Suschny; Lidia [rén Varga; Bichard August Ferdinand Boot; Willem Eckstein; Johann Andreas Gerhards; Theodorus Bernardus [lering; Peter Quirin Heijer; Foustino Hermanus Ottohni; Jozef Johan Pawlowski; Johan Tebeest; Maria Johanna Ottolini (399); Naturalisatie van: Bobert Kar! Angermann; Poter Josef Be luwe ; Heinrich Bellaerts ; Elisabi th Luisc Bei udsi n ; Alfred Cronheim; Felix Josef Bichard Englisch: Maria Clara Froh­werk; Lajos Horvath; Wendeline Johanna Maria Henriëtte Jansen; Wilhelm Johann Jansen; Johann Jaskulak; Arnold Johann Kastein; Anna Margherita Maria Lanc; Catharina Elisabeth Lohmann; Georg Wilhelm Paulsch; Petr'onella Adol­phine Jeanne Prins, weduwe van Svend Krik Asmussen; Wil­helmina Gerarda Ruijg, weduwe van Paul Clemens Heger; Joseph Theodor Ernst Wilhelm Strauss; Paul Sigmund Wert­heimer; Maria Catharina Elizabeth Delahaye, weduwe van Edmund Konieczny; Johan Arnold Kastein; Erik Asmussen; Antonia Catharina Jaskulak (417); Naturalisatie van: Berta Antonie Ida Böddicker; Pieter Jan Boeynaems; Tkérèse Berthe Madeleine Bonnin; John Danis­kas; Arie Gioachino Deana; Pauline Ottilie Mathilde Eger; Dein/. Karl Ernst Friedrich Freygang; Joseph Oligschlager; Joseph Paffen; Christina Terhaag; Maria Anna Katliarina* Terhaag; Ernestus Carolus Wohlfahrt; Werner Juliup Walter Gustav Goldschmidt; Paul Guggenheim; Pascasius Hubertus Janssen; Jozef l'rsic ; Edmond Vanhyfte; Simon Visser; An­ton Wehren; HcrmaiiQ Wolters (418).

Deze wetsontwerpen worden achtereenvolgens zonder be­raadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van hel wetsontwerp houdende nadere voorzieningen met betrekking tot de bijzondere rechts­pleging (372).

De beraadslaging wordt geopend.

De heer Pollema: Mijnheer de Voorzitter! Wetsontwerp no. or2, nadere voorzieningen met betrekking tot, de bijzo, rechtspleging, heeft de strekking de berechting der politieke delinquenten Ie stimuleren en te versnellen. Dit doel is het tweede deel van bet vraagstuk der politieke delinquenten, nu het eerste deel van bel vraagstuk do z~ vrii­lating der lichte gevallen, vrijwel achter ons ligt.