19de vergadering

Donderdag 5 november 1992

Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Deetman

Tegenwoordig zijn 112 leden, te weten:

Achttienribbe-Buijs, Akkerman, Apostolou, Beijlen-Geerts, J.H. van den Berg, J.T. van den Berg, Biesheuvel, Blaauw, Blauw, Bolkestein, Brinkman, Brouwer, V.A.M. van der Burg, De Cloe, Dees, Deetman, Dijkstal, Van Dis, Doelman-Pel, Eisma, Eisses-Timmerman, Van Erp, Esselmk, Franssen, Frinking, Frissen, Van Gelder, Ginjaar-Maas, De Graaf, Groenman, Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Van Heemst, Van der Heijden, Hillen, Van der Hoeven, Van Hoof, De Hoop Scheffer, Van Houwelingen, Huibers, Huys, Van lersel, Janmaat, A. de Jong, G. de Jong, M.D.Th.M. de Jong, Jorritsma-Lebbink, Jurgens, Kalsbeek-Jasperse, Kamp, Kersten, Koetje, Kohnstamm, De Korte, Korthals, Krajenbrink, Laning-Boersema, Lankhorst, Lansink, Leerling, Van Leijenhorst, Leijnse, Lilipaly, Van der Linden, Linschoten, Lonink, Mateman, Melkert, Middel, E. van Middelkoop, Mulder-van Dam, Netelenbos, Niessen, Van Noord, Van Otterloo, Paulis, Van der Ploeg-Posthumus, De Pree, Quint-Maagdenberg, Ramlal, Reitsma, Rempt-Halmmans de Jongh, Van Rey, Roosen-van Pelt, Rosenmöller, Ruigrok-Verreijt, Schimmel, Schoots, Schutte, Sipkes, Smits, Soutendijk-van Appeldoorn, Spieker, Swildens-Rozendaal, E.G. Terpstra, Tommel, Tuinstra, Van der Vaart, Ter Veer, Te Veldhuis, Vliegenthart, Van der Vlies, Vos, Vreugdenhil,

Weisglas, Wiebenga, Willems, Witteveen-Hevinga, Wolffensperger, Wolters, Ybema, Van Zijl en Zijlstra,

en de heer Lubbers, minister-president, minister van Algemene Zaken, mevrouw Dales, minister van Binnenlandse Zaken, de heren Van den Broek, minister van Buitenlandse Zaken, Kok, vice-minister-president, minister van Financiën, Andriessen, minister van Economische Zaken, Dankert, staats-secretaris van Buitenlandse Zaken, mevrouw De Graaff-Nauta, staatsse-cretaris van Binnenlandse Zaken, de heer Van Amelsvoort, staatssecre-taris van Financiën, en mevrouw Van Rooy, staatssecretaris van Econo-mische Zaken.

De voorzitter : Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Niessen, alleen voor de middagver-gadering;

Achttienribbe-Buijs, A. de Jong, R.M. van Middelkoop, Van Otterloo, Schoots en Vos, wegens bezigheden elders, alleen voor de avondverga-dering;

Apostolou en Vriens-Auerbach, wegens bezigheden elders, de gehele dag;

Lauxtermann, wegens bezigheden elders, en voor de komende drie weken, in verband met verblijf buitenslands;

Aarts en Verspaget, wegens verblijf buitenslands.

Deze berichten worden voor kennis-geving aangenomen.

De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst, die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan, dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.

Aan de orde is de voortzetting van de behandelmg van: -het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VII (Ministerie van Binnenlandse Zaken) voor het jaar 1993 (22800-VII) ; -het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Gemeentefonds voor het jaar 1993 (22800-C); -het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Provinciefonds voor het jaar 1993 (22800-D) -het wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VII (Ministerie van Binnenlandse Zaken) voor het jaar 1991 (Slotwet; rekening) (22748); -het wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de

Tweede Kamer

Binnenlandse Zaken/Decentralisatie

5 november 1992 TK 19

19-1321