Benoeming lid van een bijzondere commissie

7de vergadering -13 oktober '

66 201

7DE VERGADERING

VERGADERING VAN DONDERDAG 13 OKTOBER 1966 (Bijeenroepingsuur 11.00)

Benoeming van een lid van een bijzondere commissie. — Mededeling van de benoeming van voorzitters van bij­zondere commissies. — Mededeling van een besluit van het Presidium. ■— Regeling van de werkzaamheden. — Algemene politieke en financiële beschouwingen over de rijksbegroting voor 1967. — Behandeling van de motie van de heer Lankhorst c.s., betreffende de ves­tiging van Afcent in Nederland. — Ingekomen stukken. — Indiening en behandeling van de volgende moties: een, van de heer Toxopeus c.s., betreffende het uit­gaven-en belastingbeleid; een, van de heer Witteveen c.s., betreffende de versnelde inning der inkomsten­belasting; een, van de heer Witteveen c.s., betreffende de personeelssterkte van het overheidsapparaat; een, van de heer Nederhorst c.s., betreffende de oorlog in Vietnam; een, van de heer Roolvink c.s., betref­fende de loonontwikkeling; een, van de heer Bakker c.s., betreffende de rijksstudietoelagen voor het stu­diejaar 1966—1967. — Indiening, behandeling en aanneming van een motie van de heer Schmelzer c.s. betreffende het financieel-economisch beleid.

Voorzitter: de heer Van Thiel

Tegenwoordig zijn 141 leden, te weten: de heren Aalberse, Aantjes, Abma, Albering, Andriessen, Assmann, Baart, Baeten, Bakker, Van Beek, Beernink, Van Bennekom, Berg. Van den Bergh, Berkhouwer, Blaisse, Bode, Boersma, Boertien, Bommer, Bos, Brandsma, mevrouw Brau-tigam, mejuffrouw Ten Broecke Hoekstra, de heren Brouwer, Bruggeman, Van Buel, Burggraaf, Corver, Couzy, Daams, Van Dis, Van Dongen, Van Doorn, Droesen, Duynstee, Van Dijk, Engelbertink, Engels, Engelsman, Fiévez, Franssen, Geelker­ken, Geertsema, Van Gelder, Van der Gevel, Goedhart, Van der Goes van Naters, Harmsen, mevrouw Heroma-Meilink, de heren Van den Heuvel, Hoekstra, Horsmans, Jager, Joekes, Jongeling, Kammeraad, mejuffrouw Kessel, de heren Kieft, Kikkert, Kleisterlee, Kleijwegt, mejuffrouw Klompé, de heren Koekoek, Van Koeverden, mejuffrouw Kok, de heren Kolf­schoten, De Kort, Van Laak, R. Laan, Th. Laan, Lamberts, Lankhorst, Lardinois, Leibbrandt, Van Lier, Maenen, Van der Mei, Mellema, Mieras, Moorman, Nederhorst, Nelissen, Van de Noort, Notenboom, Oele, mevrouw Van Ommeren-Averink, de heren Patijn, Peschar, Van der Peijl, Peijnenburg, C. J. van der Ploeg, S. van der Ploeg, Portheine, Reehorst, Roemers, Roolvink, mejuffrouw Rutgers, de heren Ruygers, Van Rijcke-vorsel, Schakel, Scheps, mejuffrouw Schilthuis, de heren Schmelzer, Scholten, Schuitemaker, Schuring, Schuijt, mevrouw Singer-Dekker, de heer Van der Sluis, mevrouw Van Someren-Downer, de heer Van Son, mevrouw Stoffels-van Haaften, de heren Tans, Van den Tempel, Van Thiel, Tilanus, Tolman, Toxopeus, Tuijnman, Van Urk, Vellenga, Verdijk, Vermooten, Versteeg, mejuffrouw De Vink, de heren Vis, Visser, J. J. Voogd, P. Voogd, Vredeling, De Vreeze, Walburg, Westerterp, Weijters, Wieldraaijer, Wierda, Wilmans, Witteveen, jonk­vrouwe Wttewaall van Stoetwegen, de heer Zegering Hadders,

en de heren Cals, Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Vondeling. Vice-Minister-President, Minister van Finan­ciën, Biesheuvel, Vice-Minister-President, Minister van Land­bouw en Visserij, Luns, Minister van Buitenlandse Zaken, Bot, Minister zonder Portefeuille, Samkalden, Minister van Justitie, Verdam, Minister van Binnenlandse Zaken, Diepenhorst, Minis-

Zitting 1966-1967

Voorzitter ter van Onderwijs en Wetenschappen, De Jong, Minister van Defensie, Bogaers, Minister van Volkshuisvesting en Ruim­telijke Ordening, Suurhoff, Minister van Verkeer en Waterstaat, Den Uyl, Minister van Economische Zaken, Veldkamp, Minis­ter van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Vrolijk, Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, De Block, Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Van der Stoel, Staats­secretaris van Buitenlandse Zaken, Westerhout, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Grosheide, Staatssecretaris van On­derwijs en Wetenschappen, Hoefnagels, Staatssecretaris van Financiën, Peijnenburg, Staatssecretaris van Defensie, Van Es, Staatssecretaris van Defensie, Schaper, Staatssecretaris van De­fensie, Posthumus, Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Bakker, Staatssecretaris van Economische Zaken, Bartels, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, De Meijer, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en Egas, Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschap­pelijk Werk.

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat is ingekomen een bericht van de heer Van Helvoort, dat hij, wegens ziekte, verhinderd is de vergadering bij te wonen. Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen.

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, te besluiten de lijst van de overige ingekomen stukken op de tafel van de griffier neder te leggen ter inzage van de leden en na de thee­pauze omtrent de door mij ter zake gedane voorstellen te be­slissen.

Daartoe wordt besloten.

De Voorzitter: De heer Slotemaker de Bruine heeft mij ver­zocht ontheven te worden van zijn functie van lid van de bij­zondere commissie voor het wetsontwerp Wijziging Wet aan­sprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (8819). Mijns inziens bestaat hiertegen geen bezwaar. Ik benoem in zijn plaats tot lid van deze bijzondere com­missie de heer Lankhorst.

Ik deel aan de Kamer mede: a. dat de bijzondere commissie voor de wetsontwerpen Wijziging van artikel 240/>/.v en intrekking van artikel 451 ter van het Wetboek van Strafrecht met uitsluiting van provin­ciale en gemeentelijke voorschriften (8725) en Regelen met betrekking tot medische hulpmiddelen (Wet op de medische hulpmiddelen) (8726) tot haar voorzitster heeft benoemd mejuffrouw Ten Broecke Hoekstra; b. dat de bijzondere commissie voor het wetsontwerp Wijzi­ging Ziekenfondswet (Definitieve regeling ziekenfondsverzeke­ring door invoering van een verplichte beperkte volksverzeke­ring) (8730) tot haar voorzitter heeft benoemd de heer Van Lier; c. dat de bijzondere commissie voor het ontwerp van rijks­wet Goedkeuring van de op 15 december 1958 te Parijs ge­sloten Europese Overeenkomst betreffende de uitwisseling van programma's door middel van televisiefilms (8734, R 551) tot haar voorzitter heeft benoemd de heer Van Rijckevorsel; d. dat de bijzondere commissie voor het wetsontwerp Wijzi­ging Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (8819) tot haar voorzitster heeft benoemd mejuffrouw Schilthuis.

VERBETERING

In de rede van de heer P. Voogd, blz. 98, kolom 2, regels 10 en 9 v.o., staat: „Der Spiegel"; lees: „De Spiegel". TWEEDE KAMER