86

dut eene vermeerdering van bovengenoemd aantal kinderen In <lc naaste toekomt! niet is te verwachten;

dal trouweni voor deze kinderen gelegenheid bestaai In eene naburige gemeente openbaar lager onderwijl te ontvangen;

dal nu wel Int bezoeken vnn eene openbare lagere school in eene naburige gemeente voor die kinderen beswaar sou kunnen opleveren ais gevolg van den grooteren afstand der school van hunne woning, doc-h dal aan dit bezwaar door toepassing van art 18 der Lager-onderwijswet 1990 voldoende kan worden tege-moei gekomen;

dat daarom voor den raad van Hooge* en Lage-Zwaluwe vol-doende aanleiding bestond tot de opheffing der openbare lagere srliool in die gemeente te besluiten;

Gezien de Lager-onderwijswet 1920:

Hebben goedgevonden en verstaan:

hel beroep ongegrond te verklaren.

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur.

• 's Gravenhage, 15 Juli 1925.

W I L H E L M I N A.

Ilr Minisier van Onderwijs, Kunsten en

Wetenschappen,

.1. TH. DE VISSER.

«

VI. •2.-. Juli 1925 \'°. 9.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSA.U, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het beroep, ingesteld door den raad der ge-meente Houten tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 Februari 1925, waarbij goedkeuring is onthouden aan zijn besluit van 17 December 1924, voor zoover het strekt lot opheffing van de openbare lagere school te 't Goy in die gemeente; Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, gehoord, advies van 30 Juni 1925, n°. 551;

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 18 Juli 1925, n°. 5542, afdeeling Lager Onderwijs Algemeen;

Overwegende : dat de raad der gemeente Houten in zijne ver-gadering van 17 December 1924 o.m. heeft besloten tot vermin-dering van hei getal der openbare scholen in zijne gemeente met die gevestigd in de buurtschap ,,'t Goy", plaatselijk gemerkt wijk O. n". 42, daarbij overwegende, dat het bestuur van de Roomsch-Katholieke Kerk van de parochie van O.L. Vrouwe ten Hemelopneming, te ,,'t Goy", den raad heeft medegedeeld be-sloten te zijn tot de stichting van eene bijzondere lagere school in het dorp ,,'t Goy" en overeenkomstig art. 72 der Lager-onder* wijswet. heeft verzocht voor de stichting van deze bijzondere lagere school de benoodigde gelden uit de gemeentekas te ver-strekken: dal. indien tot stichting dezer school wordt overgegaan, de thans bestaande openbare lagere school voor gewoon lager onderwijs ,,'t Goy" nagenoeg onbevolkt zal blijven, daar die school thans bezocht wordt door 57 leerplichtige kinaeren, waar-van 58 uit de/e gemeente en ! uit andere gemeenten, waarvan

de ouders eene geteekende verklaring ter voldoening aan het bepaalde in het eerste lid van art. 73, sub o, .">"., der Lager-onderwijswet 1920 hebben overgelegd, zich verbindende daarbij hunne kinderen naar de te slichten school Ie zenden, zoodat het aantal kinderen van andere godsdienstige gezindheid, dal thans de school bezoekt, slechts bestaat uit 12; dal hel niet in het belang Van het onderwijs kan worden geacht voor zulk een klein aantal kinderen de bewuste school Ie laten beslaan of een nieuwe school te stichten, te meer daar voor voldoend lager onderwijs in deze gemeente VOOT kinderen zonder onderscheid van gods-dienstige gezindte gelegenheid bestaat dit in de bestaande open-bare lagere school ,.'i Groentje" te ontvangen, aan welke school door de destijds plaats gehad hebbende uitbreiding en vergroo-ting met een lokaal, thans een lokaal geheel leeg staal en dus beschikbaar is en hel dus mede uit een financieel oogpunl en met het oog op de overal in den lande, /onwel bij Rijk, provin-ciën en gemeenten, heerschende bezuiniging niel gewettigd is om de beslaande school te behouden: dat de uit de buurtschap ,,'t Goy" leerplichtige kinderen door middel van een autobus naar en van de openbare lagere school ,,'t Groentje" kunnen worden gebracht en gehaald, waarvan de kosten door de ge-meente zullen worden gedragen;

dat Gedeputeerde Staten van Utrecht aan dit besluit hunne goedkeuring hebben onthouden uit overweging, dat de afstand van de woningen der in het raadsbesluit bedoelde kinderen tot de school ,,'t Groentje" te groot is, om dagelijks door die kinde-ren te worden afgelegd, welk bezwaar niet voldoende zoude wordehondervangen, zooals in hel raadsbesluit wordt overwogen, wanneer de kinderen door middel van een autobus naar en van de openbare school ,,'t Groentje" zouden worden gebracht; dat derhalve bij opheffing van de openbare lagere school te ,,'t Goy" niet voldoende in de behoefte aan openbaar lager onderwijs in de gemeente Houten zal zijn voorzien en derhalve het raadsbesluit niet voor goedkeuring vatbaar moet worden geacht;

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten de raad van Houten bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat vóórdat de openbare lagere school in de buurtschap ,,'t Goy" werd ge-sticht, in 1903 de kinderen uit die buurtschap toen ook dagelijks den afstand naar en van de openbare lagere school .,'t Groentje" te Houten tweemaal daags loopende moesten afleggen, waar-tegen toen nimmer bezwaren werden geopperd, terwijl toen de openbare lagere school ., 't Goy" reeds in gebruik was genomen, de 1'rotestantsche kinderen uit die buurtschap toch nog de open-bare lagere school ,,'t Groentje" bleven bezoeken en ten slotte moesten gedwongen worden om naar de gestichte openbare lagere school te .. i Goy" te gaan; dat eventueele bezwaren thans ondervangen worden door de kinderen in de gelegenheid te si ellen dagelijks door middel van een vervoermiddel door motorische kracht gedreven, naar en van de openbare lagere school ,,'t Groentje" te worden gebracht en gehaald; dat voorts van de 12 Protestantsche leerlingen er thans twee tol een gezin be-hooren (G. II. Hcyl, wier woning op een afstand van 8500 M. van de openbare lagere school ,,'t Groentje" is geregen en op een afstand van 8250 M. van de openbare lagere school ,,'t Groentje", zoodat het voor die kinderen reeds bij den be-staanden toestand de aangewezen weg is om naar de openbare lagere school ,,'t Groentje" te komen en zij dus geheel builen beschouwing kunnen blijven, aangezien voor hen de afstand van hunne woning tot de openbare lagere school ..'t Groentje" bin-nen de vier K.M. is; dal eveneens ongegrond voorkomt liet motief, dat door de opheffing van de openbare lagere school te ,,'t Goy" niet voldoende in de behoefte aan openbaar lager onder-wijs in de gemeente Houten wordt voorzien, daar fcOCÏJ de open-bare school ,,'t Groentje" zoowel thans als in de naaste toe-komst voldoende gelegenheid zal bieden tot het ontvangen van openbaar onderwijs in de gemeente Houten; dal het naar de meening van den raad niet wenschelijk is voor een ZOO klein getal leerlingen een openbaar lager schooltje te laten voort-bcstaan en zulks ook niet in het financieel belang noch van het Rijk, noch van de gemeente is ie achten;

Overwegende: dat blijkens de stukken, de openbare lagere school Ie ..'t Goy", na de opening van de bijzondere school tot de stichting waarvan het Hoomsch-Katholick Kerkbestuur van de parochie van Onze Lieve Vrouwe lui Hemelopneming te ,,'t Goy" 's raads medewerking heeft verkregen, nog door een 12-tal lecrlino'm zal worden bezocht;