Bijlage D. | 26.

3.

Onderwijsverslag 1925—1926. (Lager onderwijs.)

TW66Cle KaïTier. si

[N°. 12«. 3.]

BIJLAGE A.

Bijlage A.

KONINKLIJKE BESLISSINGEN IN GESCHILLEN VAN BESTUUR.

I—XII. Opheffing van openbare scholen.

XIII. Opheffing van vervolgcursussen.

XIV. Toelating van kinderen uit eene andere ge-meente op de openbare school.

XV. Belooning voor het geven van vervolgonder-wijs.

XVI. Uitbetaling van salansverhooging voor het geven van onderwijs in de Fransche taal.

XVII—XXII. Tegemoetkoming art. 13 Lager-onderwij s-wet 1920.

XXIIA. Ontslag, niet op verzoek.

XXIII. Beslissingen in zake Rijksvergoeding vol-gens art. 97 Lager-onderwijswet 1920 over het jaar 1922 ten behoeve van bijzondere scholen.

XXIV—XLI. Beslissingen in zake Rijksvergoeding vol-gens art. 97 Lager-onderwijswet 1920 over het jaar 1923, ten behoeve van bijzondere scholen.

XLII—LXXIX. Beslissingen in zake Rijksvergoeding vol-gens art. 97 der Lager-onderwijswet 1920 over het jaar 1924 ten behoeve van bijzon-dere scholen.

LXXX—CXXXIII. Beslissingen in zake Rijksvergoeding vol-gens art. 97 der Lager-onderwijswet 1920 over het jaar 1925 ten behoeve van bijzon-dere scholen.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1928—1929.

21