Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Zitting 1981-1982

17 213

Vaststelling van Titel 7.3 (Schenking) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek

Nr. 3

MEMORIE VAN TOELICHTING

Algemeen Wegens het nauwe verband tussen het erfrecht en het schenkingsrecht is het noodzakelijk dat Boek 4 en titel 7.3 op hetzelfde tijdstip in werking treden. Ten einde mogelijk te maken dat het schenkingsrecht voor zoveel nodig bij de verdere parlementaire behandeling van het erfrecht wordt betrokken, wordt een ontwerp van wet betreffende de schenking kort na het op Boek 4 betrekking hebbende derde gedeelte van de invoeringswetgeving inzake de Boeken 3-6 (wetsontwerp 17 141) ingediend. Het ontwerp is grotendeels ontleend aan het voorontwerp van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, gepubliceerd in 1972, met name de derde ti-tel daarvan, ontworpen -onder de eindredactie van mr. F. J. de Jong -door mr. K. Wiersma. De memorie van toelichting kan zich aldus beperken tot het vermelden van de wijzigingen die ten opzichte van het vooront-werp zijn aangebracht; dit systeem is ook bij de inleidende titel, de Boeken 1-6 en het tweede stuk van Boek 8 gevolgd. Voor het overige zij naar de uit-voerige toelichting op het voorontwerp verwezen. Wat de inleidende opmerkingen van die toelichting betreft: het op blz. 891, derde alinea, vermelde artikel 6.5.1.5 is in het Gewijzigd Ontwerpvan Boek 6 vervallen. Een inhoudelijke wijziging is daarmee niet beoogd; men zie de memorie van antwoord, blz. 198. Artikel 6.1.10.1, geciteerd op blz. 892, bo-venaan, is in het Gewijzigd Ontwerp overgebracht naar artikel 6.2.4.14a. Aan het ontwerp is een drietal artikelen, nl. 12a-12c, toegevoegd, die in het voorontwerp niet voorkwamen. Zij behandelen achtereenvolgens het z.g. negotium mixtum cum donatione, het verblijvensbeding en soortgelijke be-dingen, en de gift door sommenverzekering.

Artikelen Artikel 7.3.1. In de toelichting blz. 895, tweede alinea, wordt onder meer de artikelen 6.1.10.1 lid 2 en 6.5.3.5 lid 3 vermeld. Deze zijn in het Gewijzigd Ontwerp vernummerd tot 6.2.4.14a lid 2 en 6.5.3.5 lid 4. Men zie voorts in dit verband artikel 7.17.3.7 lid 2.

Artikel 7.3.2. In het huidige recht is de geldigheid van schenkingen en overeenkomsten gebonden aan het vormvereiste van de notariƫle akte; men

Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17 213, nrs. 1-3

7