Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Zitting 1974-1975

13 221

Nota wetenschapsbeleid

Nr.2

Nota

INHOUDSOPGAVE Samenvatting en conclusies van deel I en II 3

Deel I: Beschrijving en analyse van de huidige situatie 9

Hoofdstuk 1 Inleiding en voorgeschcede nis 11

1.1. Ontwikkelingvan de wetenschap 11 1.2. Ontwikkeling van het wetenschapsbe-leid in Nederland 13 1.3.

Waarom nu een beleidsnota? 14 1.4.

De indeling van de nota 17

Hoofdstuk 2 De wetenschapsbeoefening in Nederland: een momentopname 19

Inleiding 19 Geldmiddelen en mankracht 20 Omvang van de geldmiddelen 20 Wetenschappelijke mankracht 22 Voornaamste categorieën van instel-lingen voor de uitvoering en financie-ring van onderzoek 23 Algemeen 23 Universiteiten en hogescholen 24 Instituten voor zuiver-wetenschappe-lijk onderzoek 25 Tweede-geldstroom (-onderzoek) 25 Overheids-en semi-overheidsinstitu-ten 25 Onderzoek" en ontwikkelingswerk van het bedrijfsleven 26 Aard en omvang 26 Instrumenten 27 Fundamenteel onderzoek 28 Inleiding 28

2.1. 2.2. 2.2.1 2.2.2 2.3

2.3.1 2.3.2 2.3.3

2.3.4 2.3.5

2.3.6

2.3.6.1 2.3.6.2 2.4 2.4.1

2.4.2 Kwaliteitvan hetfundamenteel-weten-schappelijk onderzoek 28

3.4.8

2.5

Toegepast onderzoek 29

3.4.9 2.5.1 Inleiding 29 2.5.2 Kwantitatief overzicht 30

3.4.10 2.5.2.1 Sector ondernemingen 30 2.5.2.2. Sector (semi)overheidsinstituten 31

3.5

3.5.1 Deel II Beleidsvoornemens 37

3.5.2 Hoofdstuk 3 Hoofdpunten van het beleid 39

3.5.3 3.1

Algemeen 39

3.5.4 3.2

Afstemming van het onderzoek op de

3.5.5 prioriteitenvandesamenleving 40

3.6 3.2.1 Algemeen 40 3.2.2 Onderzoek naar de maatschappelijke

3.6.1 behoeften waarin nieuwetechnologi-sche ontwikkelingen kunnen voorzien

3.6.2

en naar hun (onbedoelde) neveneffec-

3.6.3 ten 43

3.6.4 3.3 3.3.1 3.3.2

3.4

3.4.1 3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6 3.4.7 Kwaliteitsbevordering 44 Voldoende vrij onderzoek 44 Selectieve ondersteuning van weten-schapsgebieden en zwaartepuntvor-ming 45 Bevordering van de doelmatig-heid 46 Algemeen 46 Begroting en financiële verslag ge-ving 47 Personeelsuitgaven en personeelsbe-leid 47 Materiële uitgaven en apparatuurbe-leid 48 Investeringsuitgaven en investerings-beleid 48 Kostprijzen en tarieven 49 Projectregistratie 49

Beoordeling en selectie van onder zoekprojecten 51 Planning en programmering. Evaluatie en terugkoppeling 51 Verspreiding van wetenschappelijke entechnischeinformatie 51 Democratisering van de organisatie-structuren 51 Wetenschapsbeleid en onderzoekbe-leid 52 Democratisering en wetenschapsbeoe-fening 53 Externe democratisering 54 Interne democratisering 54 Conclusie 56 Internationale wetenschappelijke sa-menwerking 56 Algemeen 56 De Organisatie voor Economische Sa-menwerking en Ontwikkeling 57 De Europese Gemeenschappen 58 Beleid ten aanzien van internationale samenwerking 59

Hoofdstuk 4 Organisatiestructuur 61

4.1

De behoefte aan coördinatie 61 4.1.1 Opvattingen over coördinatie 61 4.1.2 Motievenvoorcoördinatie 62 4.1.3 Conclusie 63 4.2.

Verschillende nationale organisatie-model len 63 4.2.1 Het pluralistische model 63 4.2.2 Het coördinatiemodel 64 4.2.3 Het centralistische model 64 4.2.4 Het gezamenlijke actie-model 64 4.2.5 Conclusie 65 4.3

Huidige organen in Nederland 65 4.3.1 Voornaamste organen 65

1

Tweede Kamer, zitting 1974-1975,13221, nrs. 1-2

1