Bijlagen

1303

1—2

iweede Kamer

Naturalisatie van Elisabeth Eva Albuszies en 21 anderen

1303 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot naturalisatie van Elisabeth Eva Albuszies en 21 anderen.

De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsontwerp ver­gezelt, bevat de gronden, waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

Soestdijk, 15 Juli 1949.

JULIANA.

1303 2

ONTWERP VAN WET

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Elisabeth Eva Albuszies en 21 anderen, die aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging — wat betreft de in artikel 2 genoemden voor zoveel doenlijk — van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad No. H 232);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemejn overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan:

1°. Elisabeth Eva Albuszies, geboren te Leeuwarden (Friesland) 5 Juni 1922, onderwijzeres, wonende te Utrecht, provincie Utrecht;

2°. Joseph Peter Caumon, geboren te Heerlen (Limburg) 13 De­cember 1904, mijnbeambte, wonende te Heerlen, provincie Limburg;

3°. José f Otto Carl Caspar Duffhauss, geboren te Nijmegen (Gel­derland) 16 Juni 1900. Rooms Katholiek priester, wonende te Best, provincie Noordbrabant;

4°. Karl Johannes Hartig, geboren te Bdrenwalde (Duits/and) 3 December 1904, slager, wonende te Ubach over H'orms. provincie Limburg;

5°. Sophia Jansen, geboren te Duren (Duitsland) 8 Augustus 1897, kloosterzuster, wonende te Valkenburg-Houthem,

provincie Limburg;

6°. Adrianus Janssens, geboren te Sint Jansteen (Zeeland) 30 April 1916, landarbeider, wonende te Hoorn, provincie Noordholland;

7°. Leon Kalfus, geboren te Niepolomice (Polen) 31 Januari 1901, koopman, wonende te Tilburg, provincie Noordbrabant;

8°. Franz Martin Lachner, geboren te Vollbriehausen (Duitsland) 22 Augustus 1875, zonder beroep, wonende te Medan (Indo­nesië);

9°. Theodor August Marx, geboren te Frankfort aan de Main (Duitsland) 13 October 1909, bode-incasseerder, wonende te Heerlen, provincie Limburg;

10°. Jacob Johann Nöllgen, geboren te Heerlen (Limburg) 30 Juli 1912, timmerman, wonende te Heerlen, provincie Limburg;

11°. Marie Noske, geboren te Rotterdam (Zuidholland) 24 Mei 1921. verpleegster-verloskundige, wonende te Schiedam, pro­vincie Zuidholland;

12°. Ignatz Ramsfelder, geboren te Obbach (Duitsland) 17 September 1896, hotelhouder, wonende te Soerabaja (Indonesië);

13°. Otto Reiss, geboren te Krefeld (Duitsland) 1 Augustus 1896, koopman, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;

14°. August Johann Riising, geboren te Oberhauscn (Duitsland) 24 September 1921, electricien, wonende te Roermond, provincie Lintburg;

15°. Charlotte Wilhelmine Christine Sielaff, geboren te Bredow, Stel tin (Duitsland) 26 November 1890, koopvrouw, weduwe van Paul Löwinsohn, wonende te Amsterdam, provincie Noord­holland;

16°. Wilhelm Heinrich Skerka, geboren te Kerkrade (Limburg) 30 Mei 1919, chauffeur, wonende te Maastricht, provincie Lim­burg;

17°. Wilhelm Strauss, geboren te Darmstadt (Duitsland) 28 Juni 1904, koopman, wonende te Amsterdam, provincie Noord­holland;

18°. Hendrik Bernard Tebroke, geboren te Eibergen (Gelderland) 12 Juni 1912, smid-bankwerker, wonende te Eibergen, provincie Gelderland;

19°. Annelise Helma Ulbrich, geboren te Charlottenburg (Duitsland) 18 Maart 1913, zonder beroep, wonende te Utrecht, provincie Utrecht;

20°. Flenri Zaremba, geboren te Amsterdam (Noordholland) 4 Octo­ber 1900, procuratiehouder, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland.

Artikel 2

Met uitbreiding van het bepaalde bij artikel 6 der wet van 12 December 1S92 (Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad No. H 232), wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend aan:

1°. Ralph Kalfus, geboren te Berlijn (Duitsland) 18 October 1926, koopman, wonende te Tilburg, provincie Noordbrabant;

2°. Esther Irene Ramsfelder, geboren te Heilbronn aan de Ncckar (Duitsland) 9 October 1926, zonder beroep, wonende te Soera­baja (Indonesië).

Artikel 3 Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie,

Handelingen der Staten-Generaal Bijlagen 1948—1949