Vel 197.

763

Tweede Kamer.

25ste VERGADERING. — 14 DECEMBER 1937.

Mededeeling van ingekomen stukken.

25STE VERGADERING

VERGADERING VAN DINSDAG 14 DECEMBER 1937.

(Bijeenroepingsuur 1 namiddag.)

Ingekomen: 1°. berichten van leden; 2°. Koninklijke Bood­schappen; 3°. verzoekschriften; 4°. verklaringen van adhaesie. — Verslagen uitgebra-cht door een Commissie van Rapporteurs en door begrootingscommissiën. — Rege­ling van werkzaamheden. — Bepaling van spreektijden. — Mededeeling van besluiten der Centrale Afdeeling. — Aanneming van het ontwerp van wet tot wijziging van de Dienstplichtwet. — Intrekking van de motie van orde van den heer Moller betreffende de overbodigheid van het instellen van een nieuwe commissie van advies voor de schrijfwijze van de Nederlandsche taal en de algemeene doorvoering, ook in Regeeringsstukken, van de spelling 1934.—Indiening en aanneming van een motie van orde van den heer Moller c. s. betreffende de overbodigheid van het instellen van een nieuwe commissie van advies voor de schrijfwijze van de Nederlandsche taal. — Indiening en aanneming van een motie van orde van den heer Moller c. s. betreffende de algemeene doorvoering, ook in Regeeringsstukken, van de spelling 1934. — Behan­deling en aanneming van onderscheidene ontwerpen van wet en conclusies van verslagen. — Behandeling van hoofdstuk VI der Rijksbegrooting voor 1938. — Avond­vergadering. — Behandeling en aanneming van hoofd­stuk IX der Rijksbegrooting voor 1938, en van de begroo­ting van de Staatsmijnen in Limburg voor 1938.

Voorzitter: de heer ïan Schalk.

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 96 leden, te weten:

de heeren Sweens, Tjalma, Drees, Deckers, Bongaerts, mevrouw de Vries—Bruins, de heeren Amelink, van Dijken, Roosjen, Baas, Meijerink, Terpstra, Roolvink, Donker, van der Weijden, Truijen, Ruijs de Beërenbrouck, Bajetto, van Sleen, Stokvis, Hermans, ter Laan, Moller, van der Putt, van Maarse­veen, Beaufort, van Poll, van den Brule, Ebels, Teulings, Algera, van der Zaal, Schouten, Smeenk, Duymaer van Twist, van Lidth de Jeude, de Visser, Kievit, Rost van Tonningen, Drop, Loer­akker, Andriessen, Bakker, Serrarens, Steinmetz, Droesen, Kuiper, Kortenhorst, Bachg, van Braambeek, van der Sluis, mevrouw Bakker—Nort, de heeren Posthuma, Faber, van den Tempel, van den Heuvel, Wagenaar, ir. Vos, mejuffrouw de Jong, de heeren Thijssen, dr. Vos, Wendelaar, Woudenberg, IJsselmuiden, Ruijter, Effendi, Hilgenga, Krijger, Weitkamp, Zijlstra, Oud, Botterweg, Bierema, Schilthuis, de Marchant et d'Ansembourg, Dieters, Albarda, Kersten, Groen, van Lienden, Wijnkoop, van Gelderen, de Geer, Joekes, van der Waerden, Handelingen der Staten­Generaal.

— 1937—1938, — H,

(Voorzitter)

Mes, IJzerman, Zandt, Tilanus, Stumpel, van der Goes van Naters, Diepenhorst, Suring, Kupers, Rutgers van Rozenburg,

en alle heeren Ministers, behalve de heer Minister van Buiten­landsche Zaken.

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn inge­komen : 1°. berichten van de heeren van Houten en Krol, dat zij wegens Statenvergadering verhinderd zijn de vergadering bij te wonen. Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen;

2°. zes Koninklijke boodschappen, ten geleide van de vol­gende ontwerpen van wet: regeling van den invoer van sloten; goedkeuring van den onderhandschen verkoop aan de gemeente 's Gravenhage van Staatsgrond te 's Gravenhage, kadastraal bekend aldaar, sectie V, nos. 2737 en 5652 (en bijlage) ; wijziging en verhooging van het twaalfde hoofdstuk der Rijks­begrooting voor het dienstjaar 1936; wijziging van het vierde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1936; goedkeuring van den onderhandschen verkoop van een gedeelte van het voormalig Sint-Antoniuseiland te Maastricht aan de ge­meente Maastricht (en bijlage); regeling van den invoer van gelaschte en naadlooze buizen. Deze ontwerpen van wet, welke met de daarbij behooren­de stukken reeds zijn gedrukt en rondgedeeld, zullen worden gezonden aan de afdeelingen of aan de betrokken begroo­tingscommissiën;

3°. de volgende verzoekschriften: een, van den voorzitter en den secretaris namens het hoofd­bestuur van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, te Haarlem, betreffende de inschakeling van het Werk­fonds voor de monumentenrestauratie en verhooging van het be­drag, uitgetrokken voor restauraties van kleinen omvang, even­tueel voor subsidies, om dit mogelijk te maken; een, van J. S. Dolmans, te Itteren, houdende verzoek om schadevergoeding in verband met de uitvoering van Rijkswerken; een, van G. Rijsdijk J.zn., te Zwijndrecht, ten vervolge op zijn vorige adressen, houdende verzoek om vergoeding van schade door verzanding van „de Strooppot" ten gevolge van de uitvoe­ring van Rijkswerken; een, van P. van de Velde, gepensionneerd veldwachter, to Dubbeldam, ten vervolge op zijn vorig adres, houdende verzoek te willen bevorderen, dat adressant weder in het genot van het hem oorspronkelijk verleende pensioen wordt gesteld. Deze adressen zullen worden gezonden aan de daarvoor in aanmerking komende commissiën;

4°. de volgende verklaringen van adhaesie: o. aan het adres van burgemeester en wethouders van Beu­sichem, houdende verzoek te willen bevorderen, dat artikel 22 der Motor­en

Rijwielwet zoodanig wordt gewijzigd, dat het leiden van paarden door personen, gezeten op een rijwiel, buiten de bebouwde kom eener gemeente niet verboden is, van: de raden der gemeenten Heesch en Hengelo (Gld.); b. aan het adres van den voorzitter en den secretaris namens de Jongeren Vredes Actie, te Haarlem, houdende verzoek te willen bevorderen, dat de plannen der Regeering met betrekking tot het onderbrengen van dienstweigeraars in een werkkamp op het eiland Rozenburg niet worden uitgevoerd, van: den secretaris namens het hoofdbestuur van „Kerk en Vrede" Vereeniging van Christen­Antimilitairisten, te Ammerstol. Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen.