Disclaimer

Toepasbaarheid

Deze mededelingen zijn zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden. Op deze website zijn de Auteurswet 1912 en de Databankenwet 1999 van toepassing.

Informatie en aansprakelijkheid

De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de Koninklijke Bibliotheek met de grootst mogelijke zorgvuldigheid letten op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. De Tweede Kamer der Staten-Generaal en de Koninklijke Bibliotheek zijn ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

De Tweede Kamer der Staten-Generaal en de Koninklijke Bibliotheek zijn evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische berichten, inclusief – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Gerelateerde internetsites

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en/of de Koninklijke Bibliotheek. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door de Tweede Kamer der Staten-Generaal en/of de Koninklijke Bibliotheek. De Tweede Kamer der Staten-Generaal en de Koninklijke Bibliotheek zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen

Gebruik van informatie en gegevens

Het is gebruikers toegestaan de informatie en gegevens van deze internetsite met bronvermelding over te nemen voor eigen gebruik door deze te kopiëren, uit te printen of op te slaan. Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en/of de Koninklijke Bibliotheek te gebruiken voor doeleinden waarvoor dit ongepast is, of in gevallen waarin de kans bestaat dat er misverstanden over de oorsprong kunnen ontstaan, dan wel in gevallen waarin men doet voorkomen dat dit door de Tweede Kamer der Staten-Generaal en/of de Koninklijke Bibliotheek is geautoriseerd.

De copyrights van al het fotomateriaal op de website komen toe aan de fotografen.

Elk ander gebruik van deze website zoals commercieel gebruik, reproductie van informatie op deze site of het gebruiken van (een deel van) deze website op een andere website, is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de Koninklijke Bibliotheek.

Indien u vragen heeft over deze verklaring ten aanzien van het gebruik van de informatie en de gegevens op deze website, kunt u contact met ons opnemen: info@statengeneraaldigitaal.nl.