Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Zitting 1976-1977

14 266

Wijziging van de Wet van 16 juli 1958, Stb. 352 tot nadere regeling van de wettelijke tijd

Nr.3

' Groot-Brittannië en Ierland hebben WET + 1 uur (GMT + 1) van 21 maart 1976 tot 24okto-ber 1976; Portugal heeft WET + 1 uur (GMT + 1)van24april 1976tot 26 september 1976. 2 Frankrijk en Spanje hebben MET + 1 uur (GMT + 2| van 28 maart 1976 tot 26 september 1976; Italië heeft MET + 1 uur (GMT + 2) van 29 mei 1976 tot 26 september 1976. 3 Griekenland heeft OET + 1 uur (GMT + 31 van 10 april 1976 tot 24 oktober 1976; Turkije heeft OET + 1 uur (GMT + 3) van 28 maart 1976 tot 31 oktober 1976; Sowjet-Unie (weste-lijk gedeelte) heeft het gehele jaar OET + 1 uur (GMT+ 3). 4 Dit is dezelfde tijd, als de Oost-Europese Tijd, de tijd van 30 graden oosterlengte, t.w. de zon-netijd van Leningrad, Kiew en Odessa.

MEMORIE VAN TOELICHTING

Tot ver in de 19de eeuw golden veelal plaatselijk verschillende tijdregelin-gen. Eerst in de tweede helft van die eeuw werd in een aantal landen een na-tionale tijdregeling ingevoerd. In 1878 werd voorgesteld de aarde in te delen in 24 tijdzones, elk ter breedte van 15°, met als uitgangspunt de Greenwich-meridiaan. In iedere zone zou de tijd dan één uur met die van de ernaast ge-legen zone verschillen. Dit voorstel verkreeg veel instemming en werd op een internationale conferentie in dat zelfde jaar door de meeste vertegen-woordigde landen aanvaard als uitgangspunt voor een meer uniforme tijd-regeling. Thans kunnen wij in Europa op dit systeem gebaseerd de volgende tijdre-gelingen onderscheiden: a. West-Europese Tijd (Greenwich Mean Time = GMT) in Groot-Brittannië, Ierland en Portugal1; b. Midden-Europese Tijd (GMT + 1) in de Benelux, Denemarken, Duits-land (BRD en DDR), Frankrijk, Spanje, Hongarije, Italië, Joegoslavië, Noor-wegen, Oostenrijk, Polen, Tsjechoslowakije, Zweden en Zwitserland2; c. Oost-Europese Tijd (GMT + 2) in Bulgarije, Finland, Griekenland, Roe-menië, Sowjet-Unie (westelijk gedeelte) en Turkije3. Ten aanzien van het begrip Greenwich Mean Time zij overigens opge-merkt, dat de in 1975 te Parijs gehouden 15de Conferentie voor Maten en Gewichten -waaraan Nederland als lid van de Meterconventie van 1875 heeft deelgenomen -het gebruik van de gecoördineerde wereldtijd (Univer-sal Time Coordinated i.e. UTC) heeft aanbevolen ter betere definiëring uit een oogpunt van de thans geldende wetenschappelijke normen. In Nederland werd de tijd wettelijk geregeld in 1908. Bij de wet van 23 juli 1908, Stb. 236, werd de wettelijke tijd in Nederland de middelbare zonnetijd van Amsterdam (hoogste stand van de zon om 12.00 uur). De wetgever ver-koos daarmee een aparte tijd, de «Amsterdamse» tijd, die ongeveer 20 mi-nuten van de West-Europese Tijd en 40 minuten van de Midden-Europese Tijd verschilde. Daarnaast werd voor het eerst in 1916, als gevolg van de oorlogsomstandigheden (kolenschaarste), evenals in enige andere Europe-se landen gedurende een bepaald tijdvak van het jaar zomertijd ingevoerd (Wet van 27 april 1916, Stb. 172). Deze situatie heeft krachtens de wet van 23 maart 1918, Stb. 165 voortbestaan tot aan de tweede wereldoorlog. Tijdens de tweede wereldoorlog werd hiet te lande, nadat aanvankelijk de bezetter de Midden-Europese Zomertijd (i.e. Midden-Europese Tijd + één uur4 voor het gehele jaar had ingevoerd, de Midden-Europese Tijd van

Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 14 266, nrs. 1-3

3